Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

Menta Apartman Harkány

Tulajdonos, üzemeltető: Győrmárton József
Cím: 7815 Harkány, Táncsics Mihály u. 2.
Postacíme: 7815 Harkány, Klauzál u. 4.
Telefon: 30 / 910 – 89 – 78
E-mail címe:info@menta-apartman.hu
Adószám: 72475690-1-22
Nyilvántartási szám: 1/2023
Honlap:www.menta-apartman.hu

Az apartman a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján Harkány Város Önkormányzata által regisztrált magánszálláshely.

Adatkezelő: Győrmárton József tulajdonos, valamint Győrmárton Judit és Deliné dr. Győrmárton Rita magánszemélyek, a továbbiakban: Adatkezelők.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Az Adatkezelő, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1.2. Az Adatkezelő az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót készítette Vendégei számára (a továbbiakban: Tájékoztató), mely az Adatkezelő hivatalos weboldalán elektronikusan, valamint a szálláshelyen nyomtatott formában – magyar és angol nyelven – is elérhető.

1.3. Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.

1.4. Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

1.5. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára az Adatkezelő a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintett részére.

1.6. Kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

1.7. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.


2. Az adatkezelés céljai

2.1. Szálláshelyünk szolgáltatásai

 • A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának (szállás) biztosítása, a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak, megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 • Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szállás lefoglalásának és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

2.2. Ajánlatkérés, foglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és szobafoglalás esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • lakóhely (cím, település, irányítószám, ország),
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

2.3. Vendég-nyilvántartás

 •  A szálláshely szolgáltatás igénybevételekor (érkezéskor) a Vendég kitölti a jelen szabályzat mellékletében jelzett Regisztrációs Lapot, valamint aláírásával látja el az Adatkezelő által kitöltött Vendégkönyvet. A Vendégkönyv a Harkányi Önkormányzat által regisztrált és kiadott hivatalos irat. A Vendég ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • lakcím,
  • születési hely, idő,
  • személyi igazovány / útlevél száma,
  • érkezés és távozás ideje,
  • e-mail,
  • telefonszám,
  • állampolgárság,
  • külföldi állampolgár esetében a határátlépés helye és ideje.
 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshely szolgáltatás igénybevételének feltétele.
 • A Vendégkönyv aláírásával, és átadásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy az abban feltüntetett személyes adatait az Adatkezelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig kezelje, illetve archiválja.
 • Az a) pontban jelzett adatok alapján Adatkezelő eleget tesz a Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestületének helyi adókról szóló 14/2007. (XII.17.) rendeletében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.
 • Az a) pontban jelzett adatok alapján a Vendég önkéntesen kérheti a HARKÁNY KÁRTYA regisztációját az Adatkezelő részéről. Adatkezelő ebben az esetben az a) pontban megjelölt adatokat rögzíti a Harkányi ICARD rendszerben. Adatkezelő kizárja mindennemű felelősségét a rendszer üzemeltetése tekintetében. A kártyarendszerről bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: http://harkanyturizmus.hu/harkany-kartya

2.4. Kapcsolattartás

 • Az Adatkezelő hírlevél-küldő rendszert nem alkalmaz.
 • Az Adatkezelő időszakosan – a kapcsolattartás fenntartása érdekében, illetve a csak és kizárólag korábbi vendégek számára érvényes üdülési ajánlatról – e-mailt küldhet és / vagy az egykori Vendéget felhívhatja telefonon. A Vendégek a Regisztrációs lapon az érkezéskor kifejezett hozzájárulásukat adják ehhez.
 • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezeket az Adatkezelő nem jogosult továbbítani harmadik személynek.
 •  Az Adatkezelő biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel.

2.5. Weboldal látogatási adatok

 •  Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 •  Az Adatkezelő a weboldalának nyomon követésére nem használ úgynevezett cookie-t.

2.6. A Facebook közösségi médiafelület

 • Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.
  Az oldal linkje: https://www.facebook.com/mentaapartmanHarkany/
 • Az adatkezelés célja az Adatkezelő részéről tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a szálláshelyről.
 • A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

2.7. Kamerarendszert

Az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely területén kamerák nem üzemelnek.

3. Adatbiztonság

3.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz.

3.2. Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállaltak, amely kötelezettség a tevékenység befejezte után is fennáll.

4. Adattovábbítás

4.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

4.2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelők az adatfeldolgozók.

6. Jogorvoslat

6.1. Tájékoztatás

 • Az érintett az info@menta-apartman.hu írt email címre, vagy az Adatkezelő nevére és címére postán eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdés körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • Az Adatkezelő az adatvédelmmel kapcsolatban felmerült kérdéshez kötött intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatainak körét, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdésben érintettek körét és számát, a kérdéses eset időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 • A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

6.2. Helyesbítés

 • Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
 • A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6.1. pontban foglaltak irányadóak.

6.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Info.tv. 17. § – 21.§- ban foglaltak foglaltak irányadóak.

6.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv 2:51. § – 2:54. §-ban foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.5. Kártérítés és sérelemdíj

 • Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.
 • Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti. Az Adatkezelő a weboldalának látogatói, illetve a Vendégei által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben az érintett bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

NTAK regisztrációs szám:

MA23055495


Copyright © MENTA APARTMAN 2015-2024

Design: MENTA TEAM